Dịch vụ FBM

Đơn hàng tại Bros Warehouse sẽ được xử lý một cách nhanh chóng. Chúng tôi sẽ kiểm tra sản phẩm trước khi đóng gói, tiến hành đóng gói một cách cẩn thận và gửi cho khách hàng của bạn.
Tình trạng xử lý đơn hàng sẽ được liên tục cập nhật để bạn có thể theo dõi một cách nhanh chóng và cụ thể. Mã tracking number sẽ được cập nhật ngay trong ngày.

Orders at Bros Warehouse will be processed quickly. We will inspect the product before packing, pack it carefully and send it to your customer. Order processing status will be continuously updated for you to track quickly and specifically. The tracking number will be updated within the same day.